Gépjármű


Gépkocsi beszerzés belföldről

Kontírozás:
Tárgyi eszköz beszerzése, számlázott belföldi értékének a könyvelése a külföldi szállító számlája alapján (szállítási költség, szerelési költség, közvetítői, bizományi díjak, tartozékok, tartalék alkatrészek értéke):
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A le nem vonható áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Hatósági díjak, illetékek, adók könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Gépkocsi üzembehelyezése, aktiválása az üzembehelyezési jegyzőkönyv alapján:
T 131. Műszaki gépek, berendezések, járművek
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 A bekerülési érték pontatlan megállapítása: az üzembehelyezésig felmerült aktiválandó költségek téves kiszámítása.
 Az áfa nem kerül aktiválásra.


Gépjárműadó

Belföldi rendszámú gépjárművek adója:Kötelezettséget előíró jogszabály: 1991. évi LXXXII. törvény és az illetékes önkormányzat rendelete.
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott gépjármű, pótkocsi (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót (a továbbiakban: adót) kell fizetni.
A belföldi gépjárművek adójának mértékét - e törvény keretei között - a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosban a fővárosi közgyűlés rendelettel állapítja meg. Az önkormányzat illetékességi területén hatályos adótételekről szóló önkormányzati rendeletet az adóévet megelőző év december hó 15. napjáig kell kihirdetni.
Az adó alanya az, aki/amely a gépjármű forgalmi engedélyének személyi lapjában az év első napján tulajdonosként van feltüntetve. Amennyiben a forgalmi engedély az év első napján az üzemben tartót tartalmazza, az adó alanya az üzemben tartó.
Év közben használatba vett új, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, akit/amelyet ez alkalommal tulajdonosként, üzembentartóként, üzemeltetőként (a továbbiakban együtt: tulajdonos) a forgalmi engedélyben feltüntettek.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos a közúti közlekedési feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve, ha ebben az időpontban a gépjármű forgalmi engedélyében harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Amennyiben a tulajdonos az 5. § a)-b) vagy f) pontja alapján adómentes gépjárművét év közben elidegeníti vagy ennek a tulajdonosnak a tulajdonjoga más okból (haláleset stb.) megszűnik, az új tulajdonos a tulajdonszerzést követő hónap első napjától minősül adóalanynak.
Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
Az adókötelezettség a forgalmi engedély kiadását, illetőleg a gépjármű vagy a tulajdonos adómentességének (5. §) megszűnését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.
Ha a forgalomból kivont gépjárművet újra forgalomba helyezik, az adót az ezt követő hónap 1. napjától számítva kell megfizetni az (1) bekezdés szerint.
Ideiglenes forgalmi engedéllyel ellátott gépjármű esetén az adókötelezettség az ideiglenes forgalmi engedély kiadásának napján kezdődik.
Az adó alapja - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a gépjárműnek a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Tehergépjármű esetében - ide nem értve a nyergesvontatót - az adó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömeg (önsúly) növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával.
Az évi adótétel - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 600 Ft, de legfeljebb 1.000 Ft.
A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója legalább 2.000 Ft/év, de legfeljebb 5.000 Ft/év.
Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott gépjármű után - fajtájára tekintet nélkül - minden megkezdett hónapra havi 2.000 Ft adót kell fizetni.
Befizetés: általában félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig és szeptember 15-éig,
 az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részé őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg.
Bevallás: az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül, évközi megszűnésről 30 napon belül.
Külföldi rendszámú gépjárművek adója:Kötelezettséget előíró jogszabály: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 10.-14. §. Az adót az üzembentartó köteles megfizetni.
A személyszállító gépjárműnél az adókötelezettség az adómentes időszak [13. § (1) bekezdés] elteltét követő nappal, tehergépjárműnél a Magyar Köztársaság területére való belépés napjával kezdődik.
A gépjármű adókötelezettsége megszűnik azon a napon, amelyen a Magyar Köztársaság területét elhagyja.
A külföldről bejött és behozatali előjegyzésben vámkezelt gépjármű adókötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen
 a Magyar Köztársaság területét elhagyja,
 vámzár alá helyezték,
 a belföldi forgalom számára vámkezelték, és belföldi rendszámmal látták el,
 a forgalom számára igazoltan véglegesen használhatatlanná vált.
Amennyiben a gépjárművet nem valamely vámhivatal raktárában, hanem más raktárban helyezik vámzár alá, a zár alá vett gépjármű adókötelezettségének megszűnése csak akkor állapítható meg, ha vámzársértés nem történt.
Szünetel az adókötelezettsége a forgalom számára használhatatlanná vált gépjárműnek a használhatatlansága időtartama alatt. A használhatatlanságot hatósági bizonyítvánnyal vagy a javítóüzem által kiállított okirattal kell bizonyítani.
Mentes az adó alól naptári évenként 60 napig (a továbbiakban: adómentes időszak) a személyszállító gépjármű. Az adómentes időszak az országba közúti forgalomban érkezett gépjármű esetében a határ átlépésének napjával, nem közúti forgalomban érkezett személyszállító gépjármű esetében pedig a behozatali előjegyzési vámkezelés napjával kezdődik. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
Mentes az adó alól a kombinált áruszállításra nemzetközi viszonylatban alkalmazott, külföldön nyilvántartott tehergépjármű, amely az árut a Magyar Köztársaság területén:
 a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban legfeljebb 70 kilométer távolságra levő - vasúti állomásra vagy belvízi kikötőbe közúton fuvarozza (előfuvarozás), illetőleg
 a vasútállomásról vagy belvízi kikötőből az útirány szerinti legközelebbi - attól légvonalban legfeljebb 70 kilométer távolságra levő - határátlépés helyére vagy az áru rendeltetési helyére közúton elfuvarozza (utánfuvarozás).
Adómentesség nem illeti meg a tehergépjárművet:
 előfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből vasúton, illetve vízi úton abba az államba lép ki, amelyből közúton belépett,
 utánfuvarozás esetén akkor, ha a vasúti állomásról vagy belvízi kikötőből közúton abba az államba lép ki, amelyből vasúton vagy vízi úton belépett,
 ha a (3) bekezdésben meghatározott távolságot túllépte.
Mentes az adó alól a katasztrófa következményeinek enyhítését szolgáló, azonnali támogatást nyújtó és nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) nemzetközi segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű.
Részben vagy egészben mentes az adó alól az a gépjármű, amelynek adómentességét vagy kedvezményét - ideértve az adó mértékét is - nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
Mentes az adó alól az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - üzemeltetésében lévő szolgálati gépjármű.
Az adó alapja: személyszállító gépjárműnél a tartózkodási idő,
 tehergépjárműnél ennek saját tömege, rakott állapotban a jármű saját tömege és a raksúly együttesen számított tömege (a továbbiakban együtt: a tehergépjármű tömege), valamint a Magyar Köztársaság területén megtett út hossza.
A tehergépjármű tömegének minden megkezdett tonnáját, valamint a megtett út minden megkezdett kilométerét egészként kell figyelembe venni.
Belföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönbe vett, lízingelt külföldön nyilvántartott tehergépjármű adóalapjának megállapításánál - a (4)-(5) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben - vélelmezni kell, hogy a 15. § (3) bekezdése szerint számított út 50%-át rakott állapotban, másik 50%-át rakomány nélkül tette meg.
A fentiekben felsorolt tehergépjárművek után nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a belföldi rendszámú tehergépjárművekre irányadó szabályok szerint kell megállapítani. Ilyen esetben az évi adónak az egy napra eső hányadát annyiszor kell számításba venni, ahány megkezdett napot a gépjármű a Magyar Köztársaság területén eltöltött.
Nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a belföldi fuvarozó a határon átvett, külföldön nyilvántartott vontatmányt a belföldi úticéljához belföldi rendszámú gépjárműjével elvontatja.
Ha a (3) bekezdésben meghatározott tehergépjármű adókötelezettsége előreláthatóan meghaladja a 30 napot, az adóhatóság az üzemben tartó nyilatkozata szerinti időtartamra figyelemmel állapítja meg az adót, amelyet az adókötelezettség változása esetén hivatalból vagy az adóalany kérelmére helyesbít. Az így megállapított adónak egy hónapra eső része a tárgyhónapot követő hónap 15. napján, ha ezt az időpontot a gépjármű kilépésének ideje megelőzi, akkor a Magyar Köztársaság területéről való kilépéskor esedékes.
A személyszállító gépjárművet az adómentes időszak [13. § (1) bekezdés] túllépését követően minden megkezdett napra 50 Ft adó terheli.
A tehergépjármű tömegének minden megkezdett tonnája után kilométerenként 3 Ft adót kell fizetni. A távolság megállapításánál a gépjármű távolságmérő készüléke, ennek megbízhatatlansága esetén a menetlevélben vagy ezzel azonos bizonyító erejű okiratban feltüntetett útvonal szolgál alapul. Ha megbízható adat ezekből az okmányokból sem áll rendelkezésre, a megtett távolságot vélelmezni kell oly módon, hogy naponta 300 kilométer megtett út alapulvételével kell az adó összegét megállapítani.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel a 15. §-ban meghatározott adótételtől eltérő adótételt állapítson meg, illetőleg a 13. § hatálya alá nem eső gépjárművet mentesítse az adó alól. Államokkal szemben az adómérséklés vagy az adómentesség feltétele a viszonosság.
Az adó megfizetése és kezelése:Az adót, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) jóváhagyó határozata alapján, a belföldön bejegyzett szállítmányozási vállalkozó, vámügynökség átvállalhatja. Engedély az említettek közül annak adható, amely a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 1. §-ának 23. pontja szerint vámszempontból megbízható, és a tevékenység biztosítékaként 10 millió forint összegű bankgaranciával rendelkezik. Az engedély megadásához nem szükséges a gépjármű üzembentartójának kezességvállalása.
A külföldről behozott gépjárművet belföldi rendszámmal és forgalmi engedéllyel csak akkor szabad ellátni, ha igazolják, hogy a belföldi forgalmi engedély kiállításáig járó adót megfizették.
A 11. §-ban felsorolt gépjárművek adójának megállapítására, nyilvántartására, beszedésére a VPOP, valamint a vámhivatalok jogosultak.
Befizetés:
 személyszállító gépjármű esetében az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig,
 tehergépjármű esetén az adónak egy hónapra eső része a tárgyhónapot követő hó 15. napján, vagy a kilépéskor.
Kivetés: bejelentés alapján.


Gépjárművel kapcsolatos biztosítási díjak és a gépjárműadó elszámolása

Gépjárművek Casco biztosításának elszámolása
A számviteli törvény előírásai szerint a tárgyi eszközök bekerülési értékében kell figyelembe venni a tárgyi eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételeket. A bekerülési érték részét képezi a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – a tárgyi eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt, az adott időszakot terhelő – biztosítási díj is.
A vállalkozás saját tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban a Casco biztosítási szerződés megkötése a vállalkozások számára nem kötelező. A lízingelt gépjárművekkel kapcsolatban a lízingbeadó általában kiköti, hogy a lízingbevevő köteles a gépjárműre Casco biztosítási szerződést kötni.
A gyakorlatban az figyelhető meg, hogy a Casco biztosítási szerződéseket általában a gépjárművek használatba vételekor, vagy azt követően kötik meg a vállalkozások, ezért ennek összege nem jelenik meg a bekerülési értékben.
A bekerülési értékben figyelembe nem vett biztosítási díjakat a vállalkozások az egyéb szolgáltatások költségei között számolják el.
Kontírozás: 
A Casco biztosítás díjának elszámolása költségként:
T 533. Biztosítási díjak
 K 384. Elszámolási betétszámla
 vagy
 K 381 Pénztár
A Casco biztosítás díjából a tárgyévet követő üzleti évet érintő biztosítási díj elhatárolásának elszámolása:
T 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 K 533. Biztosítási díjak
Gépjárművek kötelező felelősség biztosításának elszámolása
A vállalkozások jogszabályi előírások értelmében kötelesek megkötni a gépjárművekkel kapcsolatban a kötelező felelősségbiztosítást.
A kötelező biztosítás megkötésének és fizetésének tényét a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó és Választási Hivatala a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításról szóló 171/2000.(X.13.) Kormányrendelet 4 §-ában foglaltaknak megfelelően a központi járműnyilvántartás és a kötvénynyilvántartás összevetésével negyedévenként ellenőrzi a felelősségbiztosítási szerződések érvényességét és összeállítja az érvényes szerződéssel nem rendelkező üzembentartók adatait tartalmazó listát.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésének elmulasztás esetén az illetékes önkormányzat jegyzője a gépjármű üzembentartóját felszólítja, hogy igazolja a biztosítási szerződés meglétét és a díj fizetését. Abban az esetben, ha ezt a gépjármű üzembentartója elmulasztja, akkor a 35/2000 (XI.30.) A közúti igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló BM rendelet 88 §-ban foglaltak alapján a gépjármű forgalomból azonnal kivonásra kerül.
A gyakorlatban az figyelhető meg, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseket általában a gépjárművek használatba vételekor, vagy azt követően kötik meg a vállalkozások, ezért ennek összege nem jelenik meg a bekerülési értékben.
A bekerülési értékben figyelembe nem vett biztosítási díjakat a vállalkozások az egyéb szolgáltatások költségei között számolják el.
Kontírozás: 
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjának elszámolása költségként:
T 533. Biztosítási díjak
 K 384. Elszámolási betétszámla
 vagy
 K 381 Pénztár
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat a tárgynegyedév végéig határozza meg a biztosító társaság, ezért év végén időbeli elhatárolás elszámolására nem kerül sor.
Gépjárművekkel kapcsolatos gépjárműadó elszámolása
Kontírozás: 
A gépjárműadó éves fizetési kötelezettségének előírása, Önkormányzatokkal szembeni kötelezettségként, az Önkormányzat határozata alapján
T 8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
 K 4696. Gépjárműadó elszámolási számla
Gépjárműadó előleg elszámolása pénzügyi teljesítéskor, a bank terhelési értesítése alapján:
T 4696. Gépjárműadó elszámolási számla
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák: 
 A Casco biztosítási díjat indokolatlanul a bekerülési értékben veszik figyelembe.
 A tárgyévet követő üzleti évet érintő Casco biztosítási díjat nem számolják el aktív időbeli elhatárolásként.
 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat is indokolatlanul a bekerülési értékben veszik figyelembe.
 A gépjárműadó elszámolása során a kötelezettség előírása elmarad, csak a banki terhelési értesítés érkezésekor könyvelik a gépjárműadó előleg befizetéseket ráfordításként.
 A gépjármű év közbeni eladása után az eladó (aki január 01-jén a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként szerepel) nem fizeti meg az év hátralévő részére esedékes gépjárműadót.


Cégautó adó elszámolása

Kontírozás:
A cégautó adó havonta fizetendő mértékének elszámolása:
T 569. Egyéb bérjárulékok
vagy
T 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 K 462. SZJA elszámolási számla (cégautó adó elszámolási számlája)
A cégautó adó havonkénti mértékének pénzügyi rendezése a bank terhelési értesítője alapján:
T 462. SZJA elszámolási számla (cégautó adó elszámolási számlája)
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák: 
Előfordul, hogy a cégautó adó ráfordításként kerül elszámolásra. A beszámoló valódiságát ez nem befolyásolja, de a számviteli törvény 79. paragrafusának (3)-(4) bekezdése szellemében inkább személyi jellegű egyéb kifizetésnek vagy bérjáruléknak minősül.Parkolási szolgáltatás igénybevételének elszámolása

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő gépjárművek (személygépjárművek, tehergépjárművek, stb.) esetén a parkolási szolgáltatás igénybe esetén az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összeget költségként kell elszámolni az igénybe vett szolgáltatás költségei között.
Az Általános forgalmi adó törvény 2004. év január 1-én hatályba lépett módosítása alapján ugyanis nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a parkolási szolgáltatás igénybe vett díja után.
2005. január 1-jétől a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek esetében levonható a parkolási szolgáltatás igénybe vételekor az előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
Kontírozás:
A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű gépjárművek esetében a parkolási szolgáltatás előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt díjának elszámolása a szolgáltatás igénybe vételéről kiállított készpénzfizetési számla alapján:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
 K 381. Pénztár
A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek esetében a parkolási szolgáltatás díjának elszámolása a szolgáltatás igénybe vételéről kiállított készpénzfizetési számla alapján:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
 A parkolási szolgáltatás igénybevételének díját nem az igénybe vett szolgáltatás költségei között számolják el.
 A parkolási szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű gépjárművek esetében is levonható általános forgalmi adóként számolják el.
 A parkolási szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének elszámolása során különbséget tesznek a személygépjárművek és a tehergépjárművek között. Azaz a tehergépjárművek parkolási díjának általános forgalmi adóját levonható általános forgalmi adóként számolják el.Személygépjárművek kötelező szervizének elszámolása

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő személygépjárművek esetén az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele, így a kötelező szerviz esetén az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összeget kell költségként elszámolni az igénybe vett szolgáltatás költségei között.
Az Általános forgalmi adó törvény 2004. év január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján ugyanis nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a személygépjárművek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások igénybe vétele után.
Kontírozás:
A kötelező szerviz előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt díjának elszámolása a szolgáltatást végző által kibocsátott számla alapján:
T 523. Karbantartási költségek
 K 381. Pénztár
 vagy
 K 4541. Belföldi szállítók
A szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi teljesítésének elszámolása a bank terhelési értesítése alapján:
T 4541.Belföldi szállítók
 K 384. Elszámolási betétszámla
A szervizek során előfordulhatnak olyan költségek, amelyek a személygépjármű értékét növelik, bővítésével, átalakításával, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével, az eszköz eredeti állagának helyreállításával összefüggő felújítási munkák (kivéve az eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkák).
Felújításként elszámolható költségek, előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt értékének állományba vétele, a beruházási szállító számlája alapján:
T 162. Felújítások
 K 4551 Belföldi beruházási szállítók
Felújításként elszámolható költségek aktiválása, az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 132. Műszaki gépek, berendezések, járművek
T 142. Egyéb berendezések, gépek, járművek
 K 162. Felújítások
Gyakran előforduló hibák: 
 Az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díját nem az igénybe vett szolgáltatás költségei között számolják el.
 Az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díjához kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét levonható általános forgalmi adóként számolják el.
 A karbantartás és felújítás fogalmának nem megfelelő alkalmazása, elkülönítése.
 A felújításhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogosulatlanul kerül elszámolásra.Személygépjárművek mosási szolgáltatás költségének elszámolása

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő személygépjárművek esetén az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó termékek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele, így a mosási szolgáltatás esetén az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összeget kell költségként elszámolni az igénybe vett szolgáltatás költségei között.
Az általános forgalmi adó törvény 2004. év január 01-jén hatályba lépett módosítása alapján ugyanis nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a személygépjárművek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek és szolgáltatások igénybe vétele után.
Kontírozás:
Az igénybe vett mosási szolgáltatás előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt díjának elszámolása, a szolgáltatást nyújtó által kibocsátott készpénzfizetési számla alapján:
T 523. Karbantartási költségek
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák: 
 A személygépjárművek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó mosási szolgáltatások díját nem az igénybe vett szolgáltatás költségei között számolják el.
 A személygépjárművek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó mosási szolgáltatások díjához kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét levonható általános forgalmi adóként számolják el.Téli gumi-vásárlás elszámolása személygépjárművek esetén

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő személygépjárművek esetén az üzemeltetéshez, fenntartáshoz kapcsolódó termékek beszerzése, így a téli gumi vásárlás esetén is az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összeget kell költségként elszámolni az igénybe vett szolgáltatás költségei között.
A téli gumi vásárlás összege nem aktiválható a személygépjármű bekerülési bruttó értékébe, mert egy garnitúra gumi már a személygépjármű üzembe helyezésekor a személygépjárművel együtt aktiválásra került.
Az általános forgalmi adó törvény 2004. év január 01-jén hatályba lépett módosítása alapján ugyanis nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó a személygépjárművek üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek után.
Kontírozás:
A téli gumi vásárlás előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összegének elszámolása számla alapján:
T 523. Karbantartási költségek
 K 381. Pénztár
 vagy
 K 454. Szállítók
A szállítóval szembeni kötelezettség pénzügyi teljesítésének elszámolása a bank terhelési értesítése alapján:
T 454. Szállítók
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák: 
 A személygépjármű üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek díját nem az igénybe vett szolgáltatás költségei között számolják el.
 A személygépjármű üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek díjához kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét levonható általános forgalmi adóként számolják el.Úthasználati díj (autópálya matrica) elszámolása

A gazdasági társaságok tulajdonában lévő gépjárművek (személygépjárművek, tehergépjárművek, stb.) esetén az autópályák igénybevételekor az úthasználati díj (autópálya matrica) előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt összegét költségként kell elszámolni az igénybe vett szolgáltatás költségei között.
Az általános forgalmi adó törvény 2004. év január 1-én hatályba lépett módosítása alapján ugyanis nem vonható le az előzetesen felszámított általános forgalmi adó az autópályák igénybevételekor megfizetett úthasználati díj (autópálya matrica) után.
2005. január 1-jétől a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek esetében megszűnt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonási tilalom, vagyis esetükben levonható az autópályák igénybe vételekor megfizetett úthasználati díj (autópálya matrica) előzetesen felszámított általános forgalmi adója.
Kontírozás:
A 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű gépjárművek esetében az úthasználati díj (autópálya matrica) előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt díjának elszámolása készpénzfizetési számla alapján:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
 K 381. Pénztár
A 3,5 tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek esetében az úthasználati díj (autópálya matrica) előzetesen felszámított általános forgalmi adóval növelt díjának elszámolása készpénzfizetési számla alapján:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák: 
 Az autópályák igénybevételéért fizetett úthasználati díjat (autópálya matricát) nem az igénybe vett szolgáltatás költségei között számolják el.
 Az úthasználati (autópálya matrica) díjhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű gépjárművek esetében is levonható általános forgalmi adóként számolják el.
 Az úthasználati (autópálya matrica) díjhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének elszámolása során különbséget tesznek a személygépjárművek és a tehergépjárművek között. Azaz a tehergépjárművek parkolási díjának általános forgalmi adóját a tehergépjármű össztömegére vonatkozó korlát figyelembe vétele nélkül levonható általános forgalmi adóként számolják el.