Operatív lízing elszámolása a lízingbe adónál


Az operatív lízing elszámolása a lízingbe adónál

Kontírozás:1. Eszközbeszerzés elszámolása:A lízingszerződés tárgyát képező eszköz beszerzési árának elszámolása a lízingbeadónál:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzett tárgyi eszközhöz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása, ha az általános forgalmi adó visszaigényelhető:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzett tárgyi eszközhöz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása bekerülési értéket növelő tételként, ha az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A lízingbeadó a lízingbevevő igényeinek megfelelő eszközt importálhatja is. Ebben az esetben a bekerülési érték forintértékének meghatározása a teljesítés napján érvényes, a vállalkozás által alkalmazott módszer szerint történik. Például: a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétett középárfolyamon, vagy a választott hitelintézet devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagárfolyamán, stb. A főkönyvi elszámolás a beszerzés elszámolásával azonos módon történik.
A beszerzéshez kapcsolódó teljesítményeket is a fent ismertetett összefüggések alapján kell elszámolni.
2. Importbeszerzéshez kapcsolódó vám és áfa elszámolása:Az importbeszerzéshez kapcsolódó vámterheket és az általános forgalmi adót a vámhatóság határozza meg. A vámhatóság által kivetett vámterhek elszámolása:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
A vámhatóság által kivetett általános forgalmi adó elszámolása:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
A vámhatóság által kivetett általános forgalmi adó csak a kézhez vett határozat alapján az általános forgalmi adó jogcímen teljesített befizetés időpontjában, vagy ha az adó befizetése készpénzben nyújtott vámbiztosíték elszámolásával teljesült, akkor a határozat keltének napján igényelhető vissza.
Az általános forgalmi adó visszaigénylésének elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
A vámhatóság által kivett, vissza nem igényelhető általános forgalmi adó elszámolása bekerülési értéket növelő tételként:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
3. Saját teljesítmények elszámolása:A lízingbe vett eszközökkel kapcsolatban megjelenhetnek saját teljesítmények is. A saját teljesítmények elszámolása esetén az 58. Saját előállítású eszközök aktivált értéke számlát kell használni, ha a vállalkozás összköltség eljárással készíti eredménykimutatását és költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el. A 79. átvezetési számlát akkor célszerű alkalmazni, ha a vállalkozás forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatását és költségeit elsődlegesen 6 - 7. számlaosztályban rögzíti.
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Vagy
 K 79. Átvezetési számla
1996. január 1.-től a saját vállalkozásban létrehozott új tárgyi eszközök után egy időszakban lehet az általános forgalmi adót bevallani, és visszaigényelni. A saját rezsis beruházás csak akkor minősül termékértékesítésnek, ha a beszerzést, előállítást terhelő általános forgalmi adó részben, vagy egészben levonható volt. Természetesen csak az általános forgalmi adó szempontjából termékértékesítésnek minősülő esetben kell általános forgalmi adót elszámolni.
Az általános forgalmi adót a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor kell elszámolni:
T 3. Technikai számla
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
És
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 3. Technikai számla
Természetesen ez az elszámolás le is egyszerűsíthető.
3. Eszköz aktiválása:A lízingbeadó a lízing tárgyát képező eszközt a használatba adáskor aktiválja a megfelelő eszközszámlán:
T 12-15. Tárgyi eszközök
 K 161. Befejezetlen beruházások
4. Értékcsökkenés elszámolása:A lízingbe adott eszköz értékcsökkenésének elszámolása, ha
 a vállalkozás költségeit elsődlegesen az 5. Költségnemek számlaosztályban számolja el
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
 a vállalkozás költségeit elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban számolja el (itt lehet elszámolni a tevékenység közvetlen és közvetett költségeit)
T 6-7. Költséghelyek, költségviselők

 K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Az operatív lízing elszámolása során a pénzügyi lízinggel ellentétben a folyamatos szolgáltatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
5. Lízingdíj elszámolása:A lízingtárgy használatáért a lízingbeadó használati díjat számít fel, amelyről a szerződésben meghatározott időszakonként a lízingbe vevő felé számlát állít ki. A számlázott díj és általános forgalmi adó elszámolása:
T 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Ha az eladó és a vevő közötti kapcsolat megfelel a számviteli törvény kapcsolt vállalkozás, vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás fogalmának, akkor a 32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, illetve a 33. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben számlacsoportot kell alkalmazni.
6. Lízingdíjak időbeli elhatárolása:Az időbeli elhatárolást operatív lízing esetén is alkalmazni kell, ha
 a tárgyévben számlázott díj összege kevesebb, mint a tárgyévben időarányosan elszámolható, akkor a különbözetre aktív időbeli elhatárolást kell képezni. Elszámolása az alábbi módon történik:
T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 a tárgyévben számlázott díj összege magasabb, mint a tárgyévben időarányosan elszámolható, akkor a különbözetre passzív időbeli elhatárolást kell képezni. Elszámolása a következő módon történik:
T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
7. Az elhatárolás feloldása:Az előző évben képzett időbeli elhatárolás tárgyévi feloldása:
 az aktív időbeli elhatárolás megszüntetésének elszámolása:
T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 a passzív időbeli elhatárolás feloldásának elszámolása:
T 481. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
Operatív lízing esetén a lízingbevevő a futamidő végén általában visszaszolgáltatja az eszközt a lízingbeadónak, de lehetőség van a piaci értéken történő megvásárlásra is.
Operatív lízing esetén a szerződés lejárta előtti megszüntetésekor nincs számlázási, illetve könyvelési teendő. Az eszköz továbbra is a lízingbeadó könyveiben marad, a korábban kiszámlázott lízingdíjak módosítására nincs szükség.
Gyakran előforduló hibák:
 A tartalom elsődlegessége a formával alapelvet nem érvényesítik az elszámolás során.
 Az év végi időbeli elhatárolások nem történnek meg.