Lekötöttnek minősített tételek elszámolása


A lekötöttnek minősített tételek elszámolása

Kontírozás:
Tőketartalékból lekötendő összeg:
2002. január 01-től a tőketartalékból a számviteli törvény idevonatkozó jogszabály változása miatt nem kell lekötött tartalékot képezni a nem forgalomképes eszközök után.
Eredménytartalékból lekötendő összeg:
2004. január 01-vel a visszavásárolt saját részvények visszavásárlási árfolyama szerinti összeget kell a lekötött tartalékba átvezetni.
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Az alapítás-átszervezés aktivált értékének az üzleti év végéig, azaz a mérlegforduló napig, értékcsökkenéssel le nem írt összegét ( a nettó értéket) kell átvezetni a lekötött tartalékba.
T 413 Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
A korábbi évek veszteségének fedezésére az alapítók által rendelkezésre bocsátott és év végéig még vissza nem fizetett pótbefizetések összegét kell a lekötött tartalékba átvezetni.
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
A gazdasági társaság tárgyévre előírt pótbefizetés összegét, amelyet csak a mérlegforduló napot követően utal át a mérlegkészítés időpontjáig, már a tárgyévben át kell vezetni a lekötött tartalékba.
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
A lekötött tartalékot – azzal a tartalékkal szemben, amellyel szemben képezték - meg kell szüntetni, ha a lekötés okai megszűnnek.
A pótbefizetésként lekötött összeg feloldása visszafizetéskor
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Veszteség fedezetére kapott és visszafizetett pótbefizetés összegének feloldása átutaláskor
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Alapítás-átszervezés aktivált értékének értékcsökkenéssel leírt összege
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Gyakran előforduló hibák: 
 Figyelni kell arra, hogy a lekötött tartalék összegét 2001. január 1-jével meg kell határozni.
 Minden esetben a megfelelő dokumentum alapján szabad elszámolni a lekötéseket.
 Nem szabad megfeledkezni arról. hogy ha a lekötés jogcíme megszűnik, akkor a lekötött tartalékból vissza kell vezetni a lekötött tételeket annak a mérlegsornak a javára, amellyel szemben megképezték.
 Figyelemmel kell kísérni, hogy nincs olyan jogcím, amelynek hatására a tőketartalék negatív egyenlegűvé válhatna. Ha a lekötések hatására a tőketartalék negatív egyenleget mutatna, akkor azt az összeget, amellyel a tőketartalék negatívvá válna már az eredménytartalékból kell lekötni.
Javaslatok: 
A lekötöttnek minősülő tételek után osztalék nem fizethető, így a lekötött tartalék elemei és összege az osztalékfizetést korlátozó tételeket és azok összegét is összegyűjti. Ily módon a hitelezők, a befektetők a mérlegből közvetlenebb módon nyernek információt, és az osztalékfizetési korlát megállapításához nem kell a mérleg mellett kiegészítő nyilvántartásokat, dokumentációkat tanulmányozni.
Célszerű megfontolni és a számviteli politikában rögzíteni a lekötött tartalékba átvezetett tételek elszámolásának, illetve az elszámolások ellenőrzésének gyakoriságát. Legcélszerűbb az, ha a lekötött tartalék állományváltozását azt követően számoljuk el, ahogy a gazdasági esemény bizonylattal dokumentáltan a vállalkozás tudomására.Lekötött tételnek minősülő fejlesztési tartalék elszámolása

Kontírozás:
Fejlesztési tartalékképzés címén lekötött tartalékba átvezetett összeg elszámolása az eredménytartalék terhére, a tárgyévi eredményszámlák zárása és az eredményfelosztás folyamatában:
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Idegen kivitelezésű beruházás megvalósítása során a tárgyévben felmerült beruházási ráfordítások elszámolása:
T 161. Befejezetlen beruházások
T 466. Beszerzések előzetesen felszámított Áfa-ja
 K 1-4. számlaosztály Eszköz, Kötelezettség számlák
A képzett fejlesztési tartalék feloldása a felmerült beruházási ráfordítások elszámolásával egyidejűleg:
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A tárgyévben felmerült beruházási ráfordítások elszámolása, saját kivitelezésű beruházás megvalósítás során, kizárólag 5. számlaosztály vezetése esetén:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. számlaosztály Eszköz, Kötelezettség számlák
Az elkészült beruházás utókalkulált költségének átvezetése, saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során, kizárólag 5. számlaosztály vezetése esetén:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
A képzett fejlesztési tartalék feloldása az elkészült beruházás utókalkulált költségeinek átvezetésével egyidejűleg:
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A befejezetlen beruházás költségeinek átvezetése a tárgy év végén, saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során, kizárólag 5. számlaosztály vezetése esetén:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
A fejlesztési tartalékból megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelő összegű lekötött tartalék feloldása:
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A fejlesztési tartalék lekötés adóévét követő negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt tartalék összegének visszavezetése a fejlesztési tartalékképzést követő negyedik adóév végén, a zárlati munkálatok során:
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Az előírt határidőig beruházásra fel nem használt fejlesztési tartalék feloldása miatti pótlólagos társasági adófizetési kötelezettség előírása az önellenőrzés szabályai szerint, a lekötés adóévében hatályos rendelkezések szerint előírt adómértékkel:
T 891. Társasági adó
 K 461. Társasági adó elszámolási számla
A pótlólagos társasági adó fizetése miatti késedelmi pótlék fizetési kötelezettség előírása az önellenőrzés szabályai szerint:
T 8632. Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok
 K 463-11 Külön fel nem sorolt költségvetési befizetési kötelezettségek
A pótlólagos társasági adó és késedelmi pótlék fizetési kötelezettség pénzügyi rendezése a negyedik adóévet követő adóév első hónapjában:
T 461. Társasági adó elszámolási számla
T 464-11. Külön fel nem sorolt költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
 K 384. Elszámolási betétszámla
A fejlesztési tartalék nem beruházási célú felhasználása miatti pótlólagos társasági adófizetési kötelezettség előírása az önellenőrzés szabályai szerint:
T 891. Társasági adó
 K 461. Társasági adó elszámolási számla
A fejlesztési tartalék nem beruházási célú felhasználása miatti késedelmi pótlék fizetési kötelezettség előírása az önellenőrzés szabályai szerint:
T 8632. Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok
 K 463-11 Külön fel nem sorolt költségvetési befizetési kötelezettségek
A pótlólagos társasági adó és késedelmi pótlék fizetési kötelezettség pénzügyi rendezése a negyedik adóévet követő adóév első hónapjában:
T 461. Társasági adó elszámolási számla
T 464-11. Külön fel nem sorolt költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
 K 384. Elszámolási betétszámla
A tárgyévben felmerült beruházási ráfordítások elszámolása, saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során ( elsődlegesen 6./7. számlaosztály- Költséghely-Költségviselő – vezetése, másodlagosan 5. számlaosztály – Költségnem vezetése esetén)
Elsődlegesen:
T 6./7. Költséghely, Költségviselő számlák
 K 1-4. számlaosztály Eszköz, Kötelezettségek számlák
Másodlagosan
T 51-57. Költségnem számlák
 K 596. Költségnem ellenszámla
Az elkészült beruházás utókalkulált költségének átvezetése, valamint a befejezetlen beruházás költségének átvezetése év végén saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során (elsődlegesen 6./7. számlaosztály, másodlagosan 5. számlaosztály vezetése esetén)
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 792. Saját előállítású eszközök elszámolási számla
Másodlagosan:
T 598. Saját előállítású eszközök aktivált értéke ellenszámla
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
A képzett fejlesztési tartalék feloldása az elkészült beruházás utókalkulált költségének átvezetésével egyidejűleg
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A fel nem használt fejlesztési tartalék visszavezetése a tartalékképzést követő negyedik adóév végén a zárlati munkák során
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A tárgyévben felmerült beruházási ráfordítások elszámolása saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során (elsődlegesen Költségnemek, 5. számlaosztály vezetése, másodlagosan Költséghely-Költségviselők , 6./7. számlaosztály vezetése esetén )
Elsődlegesen:
T 51-57. Költségnem számlák
 K 1-4. számlaosztály Eszköz, Kötelezettségek számlák
Másodlagosan:
T 6./7. számlaosztály Költséghely-Költségviselők számlái
 K 591. Költségnem átvezetési számla
Az elkészült beruházás utókalkulált költségének átvezetése, valamint a befejezetlen beruházás költségének átvezetése év végén, saját kivitelezésű beruházás megvalósítása során (elsődlegesen Költségnemek 5. számlaosztály vezetése, másodlagosan Költséghely-Költségviselők, 6./7. számlaosztály vezetése esetén )
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ)
Másodlagosan:
T 593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
 K 792. Saját előállítású eszközök elszámolási számla
A képzett fejlesztési tartalék feloldása az elkészült beruházás utókalkulált költségének átvezetésével egyidejűleg
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A fel nem használt fejlesztési tartalék visszavezetése a tartalékképzést követő negyedik adóév végén a zárlati munkák során
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Gyakran előforduló hibák: 
 A fejlesztési tartalékként figyelembe veendő összeg a képzés évében a záró mérlegben még nem szerepel a lekötött tartalék összegében.
 A tárgyévben veszteséges vállalkozás is él a fejlesztési tartalék adóalap-kedvezményével.
 A fejlesztési tartalék kedvezményként igénybe vett összeg meghaladja a törvényben igénybe vehető összegeket.
 Beruházási célú felhasználásnak tekintik az apportként átvett eszközt és az immateriális jószág beszerzését is.
 A fejlesztési tartalékként figyelembe vett összeg nem vagy nem teljes egészben kerül beruházásként felhasználásra.
 Az önellenőrzés elmulasztása miatt a nem beruházási célú összegrész után nem kerül bevallásra és megfizetésre a késedelmi pótlékkal növelt pótlólagosan fizetendő társasági adó.
 Az önellenőrzés keretében helytelenül került megállapításra a késedelmi pótlékfizetési kötelezettség.
 Nem a mindenkori jegybanki alapkamat kétszereseként és nem az adóalap kedvezmény érvényesítésétől az adók megfizetéséig terjedő időszakra került felszámításra.
 Nem a lekötés évében érvényben lévő adókulcs alapján történt meg az önellenőrzés keretében a pótlólagos társasági adófizetési kötelezettség meghatározása.
 Az önellenőrzés keretében a késedelmi pótlék helyett önellenőrzési pótlékkal növelten került megállapításra a társasági adófizetési kötelezettség.
 Nem került határidőben, azaz az adóévet követő 30 napon belül megfizetésre a késedelmi pótlékkal növelt pótlólagosan fizetendő társasági adó. A társasági adó meg nem fizetése adóhiánynak minősül.
 A fejlesztési tartalékként lekötött tartalék felhasználás nem megfelelően dokumentált.
 Nem került meghatározásra, hogy mely tárgyi eszköz beszerzése, előállítása történt a fejlesztési tartalék terhére.
 A fejlesztési tartalék feloldása nem a beruházás bekerülési értéke alapján történt.
 Az adómentes fejlesztési tartalék feloldását nem a beruházás elszámolásához, hanem a beruházás üzembe helyezéséhez kötötték.
 A beruházás megvalósításának befejezése előtt került sor a lekötött tartalék felszabadítására, azaz az eredménytartalékba való visszavezetésére.
 A lekötött tartalék visszavezetésére nem olyan összegben került sor, mint amilyen összegű beruházást a vállalkozó a könyveiben elszámolt.