Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként bevitt (apportként) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként bevitt (apportként) ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként (apportként) bevitt ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értékét a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni. Abban az esetben, ha az apportba adott eszközhöz értékhelyesbítés is kapcsolódik, az átadás során azt is meg kell szüntetni az értékelési tartalékkal szemben.
2004. május 1-jétől az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint, ellenérték fejében létrejött termékértékesítésnek minősül a termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése. Az apportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést kap, vagyis valójában „ellenérték megfizetés” nem történik.
Termékértékesítésnél az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedésének a napja. Az apport után fizetendő adó alapja az ellenérték.
Ellenértéknek minősül az apport könyvvizsgáló által elfogadott értéke, ennek hiányában a tagot terhelő nem pénzbeli hozzájárulás értéke. Az apportot terhelő adó mértéke az apport tárgyra vonatkozó adómértékkel egyezik meg.
Az általános forgalmi adót azon eszközök után is meg kell fizetni, amelyeket 2004. május 1. előtt szerzett be a társaság, de nem kapcsolódott hozzá részben, vagy egészben levonható általános forgalmi adó. Mivel az apport nem tekinthető ingyenes termékértékesítésnek, ezért az apportáló már nem döntheti el, hogy az őt terhelő általános forgalmi adót áthárítja-e vagy sem az apportot átvevőre.
A 2004. május 1-je óta érvényben lévő előírások alapján az általános forgalmi adót át kell hárítania az apportot átvevőre. A számviteli előírások szerint ez azt jelenti, hogy az apporthoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó már nem mutatható ki a rendkívüli ráfordítások között.
2004. május 1-jétől az apportba adásról nem bocsátható ki számlát helyettesítő okmány, mert az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint ez a bizonylattípus önálló bizonylatként már nem létezik. Tehát számlát helyettesítő okmány helyett számlát kell kibocsátani. A számlán jelezni kell, hogy apport átadása került bizonylatolásra, illetve azt, hogy az áthárított adót az apportot fogadó köteles pénzügyileg rendezni.
Kontírozás:
Az apportba adott ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értékének kivezetése:
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 121.Földterület
 K 122. Telek
 K 123. Épületek
 K 126. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Az apportba adott ingatlanok és a hozzákapcsolódó vagyoni értékű jogok halmozott terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése:
T 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az apportba adott ingatlanok és a hozzákapcsolódó vagyoni értékű jogok halmozott terven felüli értékcsökkenésének kivezetése:
T 129. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
Az apportba adott ingatlanok és a hozzákapcsolódó vagyoni értékű jogok elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
Az apportba adott ingatlanok és a hozzákapcsolódó vagyoni értékű jogok, létesítő okirat és annak módosítása szerinti értékének elszámolása az apport bevitelkor:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
A cégbírósági végzés alapján:
T 171-172. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
 K 368. Különféle egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 Az apporttal kapcsolatosan figyelmen kívül hagyják az Áfa törvényben meghatározottak szerinti adófizetési kötelezettséget.
 A részesedés elszámolása az apport átvételekor történik, nem a cégbejegyzéssel egyidőben.